Față de o achiziție clasică, această variantă implică o serie de particularități, atât de ordin tehnic, cât și legal. Cumpărarea unei locuințe executate silit este, cel puțin teoretic, o modalitate de a încheia o tranzacție la un preț sensibil redus față de cel practicat pe piața liberă. Comparativ cu o achiziție clasică, prin cash sau credit, această variantă implică însă anumite particularități – atât de ordin tehnic, cât și legal. Cristina Boarnă, Key Account Manager în cadrul secțiunii...

Absența unui contract legal între proprietar și locatar poate duce la abuzuri de ambele părți. În calitate de chiriaș, este important să-ți cunoști responsabilitățile și privilegiile conferite de lege. Imobiliare.ro ți-a pregătit o trecere în revistă a principalelor drepturi și obligații ce decurg din acest statut, potrivit Noului Cod Civil al României, intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011. Se impune însă o precizare: toate prevederile de mai jos pot fi garantate doar prin semnarea unui contract...

Costurile pentru obținerea acestui document variază în funcție de auditor, dar pot ajunge la un maximum de 150 de euro pentru un apartament. Săptămâna trecută a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 159/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor. Noul act normativ stipulează obligația proprietarilor de imobile de a prezenta certificatul energetic la încheierea unei tranzacții de vânzare sau închiriere; în cazul încălcării acestei...

Noul cadru legislativ oferă celor două părţi care încheie o tranzacţie o libertare mult mai mare de negociere a clauzelor contractuale. De la 1 octombrie a intrat în vigoare un nou Cod Civil, ce are efecte evidente şi în imobiliare. Andreea Rădulescu, notar public, a explicat, în cadrul ediţiei din octombrie a Clubului Profesioniştilor în Imobiliare (CPI), principalele modificări legislative aduse în acest domeniu. Noua lege oferă o libertate contractuală mult mai mare celor două părţi, punându-se un...

În cazul în care debitorul unei obligaţii de plată nu se achită de această obligaţie, iar garanţia plăţii este constituirea unui drept de ipotecă în favoarea creditorului asupra unui bun imobil al debitorului, atunci creditorul poate apela la executarea silită imobiliară valorificând ipoteca prin intermediul unui executor judecătoresc sau executor bancar, după caz. Etapa premergătoare vânzării la licitaţie începe cu cererea creditorului urmăritor. Odată cu această cerere, executorul judecătoresc...

Accesiunea artificială implică obligaţia proprietarului care beneficiază de ea să plătească despăgubiri celui în detrimentul căruia a operat. Potrivit art. 402 Cod Civil orice construcţie, plantaţie sau lucru făcut în pământ sunt prezumate a fi făcute de către proprietarul acelui pământ cu cheltuiala sa şi că sunt ale lui până ce se dovedeşte din contra. Prezumţia instituită prin lege este o prezumţie relativă, astfel ea permite dovedirea contrariului. Codul civil reglementează două cazuri...

O locuinţă cumpărată cu preţ obţinut de cumpărător parţial prin credit bancar poate fi vândută prin diferite mijloace, dar numai cu acordul prealabil al băncii creditoare: – contractarea unui credit-punte – prin rambursare anticipată a creditului iniţial – tranzacţie pe credit. 1. Contractarea unui credit punte În situaţia în care proprietarul imobilului ipotecat doreşte achiziţionarea unui nou imobil, dar nu are suma necesară pentru rambursarea creditului existent, poate opta...

Promisiunea unilaterală de vânzare Spre deosebire de oferta de a contracta, care este un act juridic unilateral, în cazul promisiunii de vânzare, o persoană prevăzând un interes pentru ea de a dobândi proprietatea unui bun, primeşte promisiunea proprietarului de a vinde acel bun, păstrându-şi rezerva (opţiunea) de a îşi manifesta consimţământul de a cumpăra sau nu. O promisiune de vânzare acceptată cu această rezervă constituie un contract, dar nu constituie o vânzare şi nici nu produce efectele unei...

Cărţile funciare constituie un sistem de publicitate real deoarece are la bază identificarea topografică a terenurilor. Toate înscrierile se fac pe imobile, iar nu pe proprietari. Fiecare imobil are propria sa carte funciară în care sunt evidenţiate toate schimbările care intervin în situaţia materială şi juridică. Cărţile funciare realizează un sistem de publicitate complet deoarece sunt înregistrate integral toate transmisiunile şi constituirile de drepturi reale imobiliare. În anumite cazuri...

Dreptul de servitute reprezintă o sarcină impusă asupra unui imobil pentru uzul şi utilitatea unui imobil vecin având un alt proprietar. Spre deosebire de celelalte dezmembrăminte, servitutea reprezintă o simplă limitare a dreptului de proprietate, o îngrădire în exercitarea dreptului său. După modul de exercitare, servituţile se împart în continue şi necontinue. Servitutea continuă este cea care se exercită fără ca omul să fie obligat să facă acte succesive şi repetate de uz, pe când cea necontinuă...

Dreptul de proprietate comună pe cote – părţi se caracterizează prin aceea că asupra unui bun sau a unei universalităţi de bunuri au drept de proprietate două sau mai multe persoane. Obiectul dreptului de proprietate comună poate fi alcătuit atât din bunuri mobile cât şi din bunuri imobile. În cadrul acestei forme de proprietate, un bun sau o universalitate de bunuri aparţine mai multor titulari fără ca bunul să fie fracţionat, individualizat. Dreptul de proprietate se fracţionează în atâtea părţi,...

Potrivit art. 74 din Legea 18-1991 republicată şi modificată, toţi deţinătorii de terenuri agricole au obligaţia să asigure cultivarea acestora şi protecţia solului. In conformitate cu art. 75 din acelaşi act normativ cei care nu îşi îndeplinesc aceste obligaţii vor fi somaţi în scris de către primarul localităţii pentru intrarea în legalitate. Dacă nici după primirea somaţiei, deţinătorii de terenuri nu îşi execută obligaţiile în termenul stabilit de primar, din motive imputabile lor, ei...

Ipoteca este o garanţie reală, servind la garantarea obligaţiilor unui debitor faţă de creditorul său, printr-un bun imobil din propriul său patrimoniu, anume desemnat pe cale legală în acest scop. Ipoteca nu presupune deposedarea debitorului de imobil. După definiţia dată de Codul Civil, ipoteca este un drept real asupra imobilelor afectate la plata unei obligaţii (art. 1746 Cod Civil). CONDIŢII Contractul de ipotecă este un act solemn, sub sancţiunea nulităţii absolute contractul de ipotecă se încheie...

Închirierea de locuinţe este un contract prin care o persoană numită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, numită chiriaş sau locatar, folosinţa temporară, totală sau parţială , a unei locuinţe, în schimbul unei sume numite chirie. Dispoziţiile Legii locuinţei nr. 114 din 1996 vizează numai închirierea locuinţelor nu şi a caselor de vacanţă. Dreptul de folosinţă al locuinţei se naşte pe data intrării în vigoare a contractului, orice altă înţelegere a părţilor nu dă dreptul chiriaşului...

În vederea încheierii unui contract de vânzare cumpărare sunt necesare următoarele documente: – Copie a actului de proprietate şi raportul simplu cel mai recent, precum şi numărul de cadastru. – Actul de abilitare a locuinţei. – Preţul total al locuinţei şi modalităţile de plată. – Date ale creditului ipotecar care rămâne de plătit în continuare, atunci când este cazul. – Ultima chitanţă a impozitului pe imobil. – Certificat referitor la datorii si drepturile asupra...

În vederea executării unei construcţii este obligatorie obţinerea autorizaţiei de construire. Autorizaţia pentru construcţie se eliberează de către primăriile aferente şi are la bază proiectul tehnic. Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primării municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraşelor şi comunelor pentru executarea lucrărilor. Autorizaţia de construire se emite în cel mult 30 de...

Destinaţia creditului este achiziţionarea unei prime locuiţe, aflată în construcţie sau care urmează să fie construită. Creditul se adresează exclusiv cetaţenilor români rezidenţi sau nerezidenţi. Pot beneficia de acest credit şi persoanele care deţin în proprietate un teren, cu condiţia să nu aibă o locuiţă şi nici un credit ipotecar în derulare. Programul Prima Casă este produsul ideal pentru persoanele care nu deţin în proprietate o locuinţă, individual sau în comun, împreună cu soţii...

Obligaţiile locatorului au la bază principiul potrivit căruia acesta trebuie să asigure locatarului folosinţa paşnică şi netulburată a bunului închiriat şi au izvorul în dispoziţiile codului civil şi ale legii 114/1996, părţile putând stabili, pe cale convenţională şi alte obligaţii. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 1420 Cod civil, locatorul este obligat : să predea locatarului lucrul închiriat sau arendat să menţină lucrul în stare de a se putea servi la utilizarea pentru care a fost închiriat...

Antecontractul mai este cunoscut şi sub denumirea de promisiune bilaterală de vânzare cumpărare, iar în cazul în care doar una dintre părţi se obligă, promisiune unilaterală. Este posibil ca ulterior încheierii precontractului, una dintre părti să se răzgândească, renunţând la îndeplinirea obligaţiilor asumate, situaţie în care se pune problema măsurilor sau sancţiunilor la care cealaltă parte poate recurge. În cazul în care părţile au prevăzut expres în antecontract sancţiunile ce pot...

Ulterior dobândirii unui bun imobil, cumpărătorul are interesul înscrierii dreptului său de proprietate în cartea funciară a imobilului respectiv. Cartea funciară este un ansamblu de documente descriptive ale unui imobil, atât din punct de vedere fizic cât şi juridic. În cartea funciară a unui imobil se regăsesc informaţii tehnice despre acesta (suprafaţa, localizare, vecinătăţi) sau juridice (proprietari, eventuale sarcini care grevează imobilul etc.). Potrivit Legii cadastrului şi publicităţii...